ALGEMENE VOORWAARDEN

Actievoorwaarden Vanguard V12 Bike Verkiezing

1.       Algemeen 

I.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Vanguard V12 Bike Verkiezing (hierna te noemen: "de Actie") van Just Brands B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Vanguard is een geregistreerde merknaam van Just Brands BV, gevestigd te Amsterdam, Nederland, en kantoorhoudende te (1175 RD) Lijnden, Nederland, aan de New Yorkstraat 50. 

II.       De Actie heeft als doel om de naamsbekendheid van Vanguard te vergroten. 

III.      De Actie start op 1 november 2022 en de uiterste datum van deelname is 30 november 2022 

IV.     De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. 

V.      De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden te wijzigen. Indien de voorwaarden zijn gewijzigd, zal een herziene versie van de actievoorwaarden op www.vanguard-clothing.com/actie worden geplaatst. 

VI.     De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen. 

  

2.       Deelname 

I.        Bij deelname aan de Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden. 

II.       Deelname aan de Actie is vrij en gratis, er is geen sprake van een aankoop- of andere verplichting voor deelname. 

III.      Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen boven de 18 jaar die officieel woonachtig zijn in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België of Zwitserland. 

IV.     Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie. 

V.      Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Organisator respecteert de privacy van de deelnemers en neemt de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt in acht.  

VI.    Organisator verzamelt, bewaart en verwerkt in het kader van de Actie uw naam, e-mailadres en broekmaat zodat Organisator u kan informeren wanneer u een prijs gewonnen hebt. 

VII.     Deelnemer aan de Actie is eenieder die tijdens de Actieperiode een stem heeft ingevuld op het deelnameformulier op de website  www.vanguard-clothing.com/actie   

VIII.   De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is 30 november 2022. 

IX.      Alle inzendingen worden eigendom van Organisator. 

X.       Door mee te doen aan de Actie geven de deelnemers Organisator toestemming om hun naam bekend te maken via de social mediakanalen van Organisator en die van haar partners. 

XI. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en zullen na afloop van de winactie worden vernietigd. 

XII.      In geval van (een redelijk vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. 

  

3.       Informatie over de prijzen 

I.        Deelnemers aan de Actie maken kans op maximaal één (1) prijs per persoon. 

II.       De prijs bestaat uit een V12 jeans of een V12 chino pants. 

III.      De data van de uitreiking van de prijzen zijn ter uitsluitende bepaling van Organisator. Indien een winnaar van de prijs op de betreffende data niet beschikbaar is, zal de prijs aan Organisator vervallen en behoudt Organisator zich het recht voor een andere winnaar te selecteren. 

IV.       Na ontvangst van alle deelnameformulieren selecteert een jury van Organisator de (potentiële) winnaar(s) van de prijzen. De selectie door de jury is ter uitsluitende bepaling van de jury en kan door deelnemers niet worden aangevochten. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

V.    De winnaars zullen uiterlijk op 31 december 2022 een emailbericht ontvangen van Organisator dat zij een prijs hebben gewonnen. Indien Organisator niet binnen vijf werkdagen na bekendmaking van de winnaars in contact kan komen met een winnaar, behoudt Organisator zich het recht voor een andere winnaar te kiezen. 

VI.   De winnaar zal, indien daartoe door Organisator verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten die verband houden met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Organisator gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Organisator is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.  

VII.      De prijzen zijn niet in geld uitkeerbaar. De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Organisator. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij deelnemers. 

  

4. Privacy 

I.        Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Organisator respecteert de privacy van de deelnemers en neemt de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt in acht.  

II.       Organisator verzamelt, bewaart en verwerkt in het kader van de Actie uw naam, e-mailadres en broekmaat zodat Organisator u kan informeren wanneer u een prijs gewonnen hebt. 

III.      Deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan een e-mail met een gespecificeerd verzoek worden gestuurd naar marketing@justbrands.nl  

  

5. Aansprakelijkheid 

I.        Deelname aan de Actie geschiedt volledig voor eigen risico van deelnemer. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: 

•         uitsluiting van deelname of diskwalificatie; 
•         gebreken aan de prijs; 
•         afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs; 
•         opschorting of annulering van de Actie of een (hoofd)prijs; 
•         het niet gebruik kunnen maken van de prijs. 

II.       Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen en/of voor enig letsel van welke aard dan ook en/of enige materiële / immateriële schade aan eigendommen en/of personen in relatie tot de Actie, de prijzen en/of de uitvoering daarvan. De Organisator verleent geen enkele garantie op de Actie en de door Organisator te verstrekken prijzen. 

III.      De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden. 

  

6. Slotbepalingen 

I.        De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.vanguard-clothing.com/actie en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan: marketing@justbrands.nl  

II. De Actie wordt georganiseerd met inachtneming van de Gedragscode promotionele kansspelen. 

III.       Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend via: marketing@justbrands.nl, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

IV.      Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 

V.     Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen verband houdende met de Actie zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. 

Aldus opgemaakt te Amsterdam op 28 oktober 2022

Vragen?